امروز : سه شنبه، 5 مهر 1401
ساندترکس موسیقی بازی دانلود نسخه ی غیررسمی و کامل [GameRip] موسیقی متن بازی دوس اکس: انقلاب/تحول بشریت (Deus Ex: Human Revolution)

hbk256 1886 بازدید 7 نظر
تاریخ انتشار (Date) 9 خرداد 94
فرمت فایل (Format) Mp3
امتیاز (Rating)
دانلود نسخه ی غیررسمی و کامل [GameRip] موسیقی متن بازی دوس اکس: انقلاب/تحول بشریت (Deus Ex: Human Revolution)
دانلود نسخه ی غیررسمی و کامل [GameRip] آهنگ بازی دوس اکس: انقلاب/تحول بشریت (Deus Ex: Human Revolution) با لینک مستقیم
 
Michael McCann, Alexander Brandon _ Deus Ex: Human Revolution Soundtrack /  GameRip
 

دانلود نسخه ی غیررسمی و کامل [GameRip] موسیقی متن بازی دوس اکس: انقلاب/تحول بشریت (Deus Ex: Human Revolution)

Album: Deus Ex: Human Revolution Soundtrack / GameRip
Composed By: Michael McCann, Alexander Brandon
Style: Soundtrack, Score
Released: 2011
Format, Bitrate: MP3 320 kbps
Size: 981 MB
Total Duration: 06:55:50

 
Track List
 

DISK 1
 
001. MenuTheme (1:21)
002. DX1Theme2000 (2:24)
003. PauseAmbience (1:55)
004. SarifHQ Intro Megan Music (1:31)
005. SarifHQ Music Ambient (3:41)
006. SarifHQ Intro Stress (2:13)
007. SarifHQ Intro Combat (2:13)
008. SarifHQ Intro Combat Mix (2:13)
009. Det Fema Downstairs Music Stress (1:48)
010. Det Fema Downstairs Music Hardfight (1:48)
011. Det Fema Downstairs Music Mix (1:48)
012. Det Fema Exterior Music Ambient (2:06)
013. Det Fema Exterior Music Stress (2:06)
014. Det Fema Exterior Music Hardfight (2:06)
015. Det Fema Exterior Music Mix (2:06)
016. Det SAM Assembly Music Ambient (2:24)
017. Det SAM Assembly Music Stress (2:24)
018. Det SAM Assembly Music Combat (2:24)
019. Det SAM Assembly Music Mix (2:24)
020. Det SAM Exterior Music Ambient (1:41)
021. Det SAM Exterior Music Stress (1:41)
022. Det SAM Exterior Music Combat (1:41)
023. Det SAM Exterior Music StressFight Mix (1:41)
024. Det1 Backalley Ambient (3:28)
025. Det1 Backalley HardFight (3:28)
026. Det1 Backalley Mix (3:28)
027. Det1 Barrett Fight Layer1 (1:45)
028. Det1 Barrett Fight Layer2 (1:45)
029. Det1 Barrett Fight Layer3 (1:45)
030. Det1 Barrett Fight Mix (1:45)
 
DISK 2
 
031. Det1 City Police Ambient (2:07)
032. Det1 City Police Combat (2:07)
033. Det1 City Police Mix (2:07)
034. Det1 Conv Wayne 01 (1:04)
035. Det1 Conv Wayne 02 (1:04)
036. Det1 Conv Wayne 03 (1:04)
037. Det1 Conv Wayne Mix (1:04)
038. Det1 Exploration Ambient (1:33)
039. Det1 Exploration Hardfight (1:33)
040. Det1 Exploration Mix (1:33)
041. Det1 Exploration Stress (1:33)
042. Det1 Industrial Ambient (3:35)
043. Det1 Industrial Stress (3:35)
044. Det1 Industrial HardFight (3:35)
045. Det1 Jensen Music (3:23)
046. Det1 Limb Music (1:41)
047. Det1 Marketplace Ambient (3:53)
048. Det1 Marketplace Hardfight (3:53)
049. Det1 Morgue Music (1:49)
050. Det1 Police Station2 Ambient (1:37)
051. Det1 Police Station2 Rough Stress (1:37)
052. Det1 Police Station2 Hardfight (1:37)
053. Det1 Policestation Ambient (1:53)
054. Det1 Policestation Stress (1:53)
055. Det1 Policestation Hardfight (1:53)
056. Det1 Sewer Ambient (1:48)
057. Det1 Sewer Stresslow (1:48)
058. Det1 Sewer Stresshigh (1:48)
059. Det1 Sewer Mix (1:48)
060. Det1 Sewer2 Ambient (1:14)
 
DISK 3
 
061. Det1 Sewer2 Stresslow (1:14)
062. Det1 Sewer2 StressHigh (1:14)
063. Det1 Sewer2 Mix (1:14)
064. Det2 Convention Center Music A (2:10)
065. Det2 Convention Center Music S (2:10)
066. Det2 Convention Center Music C (2:10)
067. Det2 Convention Center Music Mix (2:10)
068. Pan BossFight Music Layer1 (2:17)
069. Pan BossFight Music Layer2 (2:17)
070. Pan BossFight Music Layer3 (2:17)
071. Pan BossFight Music Mix (2:17)
072. Pan Hangar Music Ambient (1:47)
073. Pan Hangar Music Stress (1:47)
074. Pan Hangar Music Mix (1:47)
075. Pan Insertion Music (2:08)
076. Pan Machinery Music Ambient (1:37)
077. Pan Machinery Music Stress (1:37)
078. Pan Machinery Music Mix (1:37)
079. Pan Ring Music Ambient (2:10)
080. Pan Ring Music Stress (2:10)
081. Pan Ring Music Mix (2:10)
082. Pan Tower Music Ambient (1:41)
083. Pan Tower Music Stress (1:41)
084. Pan Tower Music Mix (1:41)
085. Pic Bossfight Layer1 (1:29)
086. Pic Bossfight Layer2 (1:29)
087. Pic Bossfight Layer3 (1:29)
088. Pic Bossfight Mix (1:29)
089. Picus Funicular Combat (2:20)
090. PICUS Get To Finicular Stress (2:26)
 
DISK 4
 
091. PICUS Get To Finicular Combat (2:26)
092. PICUS Get To Finicular Mix (2:26)
093. Picus Helipad Music (1:52)
094. Picus Restricted Ambient (2:21)
095. Picus Restricted Stress (2:21)
096. Picus Restricted Mix (2:21)
097. Sha City Sewer Music Ambient (2:25)
098. Sha City Sewer Music Stress (2:25)
099. Sha City Sewer Music Combat (2:25)
100. Sha City Sewer Music Mix (2:25)
101. Sha TYM AssemblyLine Music (1:51)
102. Sha TYM Penthouse Music (1:37)
103. Sha TYM PoolRoom Ambient (2:12)
104. Sha TYM PoolRoom Stress (2:12)
105. Sha TYM PoolRoom Combat (2:12)
106. Sha TYM PoolRoom Mix (2:12)
107. Sha TYM PostDataCode Music Ambient (1:47)
108. Sha TYM PostDataCode Music Stress (1:47)
109. Sha TYM PostDataCode Music Combat (1:47)
110. Sha TYM PostDataCode Music Mix (1:47)
111. Sha TYM PostPenthouse Stress (2:23)
112. Sha TYM PostPenthouse Combat (2:23)
113. Sha TYM PostPenthouse Mix (2:23)
114. Sha TYM ToDataCode Ambient (1:53)
115. Sha TYM ToDataCode Stress (1:53)
116. Sha TYM ToDataCode Combat (1:53)
117. Sha TYM ToDataCode Mix (1:53)
118. Sha1 Brothel Musicdist (2:19)
119. Sha1 Capsulehotel Ambient (2:16)
120. Sha1 Capsulehotel Stress (2:16)
 
DISK 5
 
121. Sha1 Capsulehotel Combat (2:16)
122. Sha1 Capsulehotel Mix (2:16)
123. Sha1 City Harvester Ambient (1:57)
124. Sha1 City Harvester Stress (1:57)
125. Sha1 City Harvester Combat (1:57)
126. Sha1 City Harvester Mix (1:57)
127. Sha1 ConstructionSite Ambient (2:25)
128. Sha1 ConstructionSite Hardfight (2:25)
129. Sha1 Limbclinic Music (2:13)
130. Sha1 Lower Ambient (2:24)
131. Sha1 Lower Stress (2:24)
132. Sha1 Lower Combat (2:24)
133. Sha1 Lower Mix (2:24)
134. Sha1 Seaport Music Ambient (2:08)
135. Sha1 Seaport Music Stress (2:08)
136. Sha1 Seaport Music Combat (2:08)
137. Sha1 Seaport Music Mix (2:08)
138. Sha1 Seaport Warehouse Music A (1:41)
139. Sha1 Seaport Warehouse Music S (1:41)
140. Sha1 Seaport Warehouse Music C (1:41)
141. Sha1 Seaport Warehouse Music Mix (1:41)
142. Sha1 TheHive Music Ambient (2:17)
143. Sha1 TheHive Music Musicdist (2:17)
144. Sha1 TheHive Music Hardfight (2:17)
145. Sha1 TheHive Music MusicdistFight Mix (2:17)
146. Sin Omega BossFight Layer1 (2:07)
147. Sin Omega BossFight Layer2 (2:07)
148. Sin Omega BossFight Layer3 (2:07)
149. Sin Omega BossFight Mix (2:07)
150. Sin Omega Exterior Music Ambient (1:55)
 
DISK 6
 
151. Sin Omega Exterior Music Stress (1:55)
152. Sin Omega Exterior Music Combat (1:55)
153. Sin Omega Exterior Music Mix (1:55)
154. Sin Omega Lab Music Ambient (2:05)
155. Sin Omega Lab Music Stress (2:05)
156. Sin Omega Lab Music Combat (2:05)
157. Sin Omega Lab Music Mix (2:05)
158. Hacking 01 (1:13)
159. Hacking 02 (1:13)
160. Hacking 03 (1:13)
161. Hacking 04 (1:14)
162. Hacking V1 AMB (1:12)
163. Hacking V2 AMB (1:14)
164. Hacking V3 AMB (1:14)
165. Hacking V4 AMB (1:14)
166. EndCredits (9:56)
167. namir openingcredits combined sfx music (3:04)
168. CUT 01 SHQ0 Elevator Scene (2:45)
169. CUT 01 SHQ0 WalkTalk Intro (2:45)
170. 270 heretherebespecops sfx music (1:05)
171. 450 welcometomontreal sfx music (0:37)
172. 460 eliza sfx music (1:10)
173. 795 zhao'sdefeat sfx music (0:32)
174. dxni 115 wounded hero returns sfx music (0:31)
175. dxni 140 takeoffandin-flightbriefing pt1 sfx mus (0:33)
176. dxni 145 takeoffandin-flightbriefing pt2 sfx+mus (0:37)
177. dxni 180 zeke sanders sfx music (0:58)
178. dxni 205 neworders sfx mus (0:40)
179. dxni 210 analyzingbrainchip sfx music (1:03)
180. dxni 215 meetingdrmarcov sfx music (0:16)
 
DISK 7
 
181. dxni 290 barretintro sfx music (0:46)
182. dxni 295 barretoutro sfx music (1:11)
183. dxni 340 jewel of the orient sfx music (1:00)
184. dxni 360 eavesdropping sfx music (1:19)
185. dxni 385 tymattacks sfx music (1:22)
186. dxni 415 conspiratorsontape sfx music (0:50)
187. dxni 425 zhaoyunru sfx music (1:48)
188. dxni 485 federovaintro sfx music (1:41)
189. dxni 490 federovaoutro sfx music (2:11)
190. dxni 500 detroitinflame sfx music (0:55)
191. dxni 505 confrontingsarif sfx music (2:41)
192. dxni 545 sandovalattack sfx music (1:02)
193. dxni 550 sandovalsuicide sfx music (1:47)
194. dxni 570 hughdarrow sfx music (1:57)
195. dxni 580 shotdownmidflight sfx music (0:51)
196. dxni 610 oldfriendsnewfaces sfx music (0:45)
197. dxni 670 portexplosion sfx music (1:48)
198. dxni 675 the arrival sfx music wav (0:54)
199. dxni 717 namirintro v2 sfx music (1:41)
200. dxni 720 namiroutro sfx music (0:39)
201. dxni 725 meganreed v1 sfx music (2:32)
202. dxni 727 meganreed v2 sfx music (3:01)
203. dxni 750 andawaywego sfx music (1:16)
204. dxni 760 darrowsrationale sfx music (2:00)
205. dxni170 confrontingthemole-03 sfx mus (0:53)
206. end darrow sfx music (2:10)
207. end player sfx music (2:06)
208. end sarif sfx music (2:12)
209. end taggart sfx music (2:14)
210. epilogue sfx music (0:52)
 
DISK 8
 
211. plans&preps sfx music (3:30)
212. zhaointro sfx music (2:21)
213. CombatSting 01a (0:05)
214. CombatSting 01b (0:04)
215. CombatSting 01c (0:06)
216. CombatSting 01d (0:04)
217. CombatSting End (0:02)
218. Stinger 1 (0:03)
219. Stinger 2 (0:03)
220. Stinger 3 (0:03)
221. Drum n Bass. (1:24)
222. Unatco (0:48)

جهت دانلود بدون محدودیت فایل های سایت ابتدا ثبت نام و سپس اشتراک ویژه تهیه کنید.

دانلود باکس

لینک دانلود :
پسورد فایل :
کپی

نظرات کاربران

 1. آواتار کاربر
  آفلاین در سایتتوسط : Flynn  |  در تاریخ : 9 خرداد 1394 23:51
  • 0
  ايولا ، دستتون دردنكنه واقعا
  مرسي
 2. آواتار کاربر
  آفلاین در سایتتوسط : ahmaden  |  در تاریخ : 10 خرداد 1394 19:52
  • 1
  دوستانی که موسیقی این بازی رو گوش نکردن باید بگم که از زیر دستشون در رفته
  من شاید هزاران بار قطعه icarus رو گوش کردم
  موسیقی این بازی سال 2011 بهترین جایزه موسیقی سال شد
  این نسخه رو نداشتم واقعا ممنونم که گذاشتید rose
 3. آواتار کاربر
  آفلاین در سایتتوسط : daaante  |  در تاریخ : 11 خرداد 1394 01:22
  • 1
  موسیقی این بازی واقعا زیباست
  نسخه جدیدشم رونمایی شد
 4. آواتار کاربر
  آفلاین در سایتتوسط : dark chocolate  |  در تاریخ : 12 خرداد 1394 07:16
  • 0
  واقعا ممنونم فوق العاده است این اهنگسازی
  سپاس گزار از زحمات شما
 5. آواتار کاربر
  آفلاین در سایتتوسط : sergey zimmer  |  در تاریخ : 20 خرداد 1394 16:24
  • 0
  واقعا عالی و فوق العاده است no no
 6. آواتار کاربر
  آفلاین در سایتتوسط : Ahmad147Rt  |  در تاریخ : 16 آذر 1394 05:54
  • 0
  میشه لطف کنید GameRip این نسخه رو بصورت flac بزارید؟
 7. آواتار کاربر
  آفلاین در سایتتوسط : hbk256  |  در تاریخ : 16 آذر 1394 12:04
  • 0
  نسخه های غیر رسمی که دیگه اورژینال ندارن ، نهایتا بشه با کیفیت OGG پیداش کرد ، که واسه این بازی هم فکر نکنم موجود باشه .

نظر دهید :

نام شما :
ایمیل :
نظر شما :
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید :
( ضروری )
عکس خوانده نمی شود